Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

INFORMACJA O PODWYŻKACH CEN ENERGII CIEPLNEJ od września 2023r.

INFORMACJA O PODWYŻKACH CEN ENERGII CIEPLNEJ

Zawiadamiając Państwa o podwyżce od dnia 1 września 2023r. zaliczek za centralne ogrzewanie, na wstępie informujemy, że podwyżka ta jest niezależna od działań Spółdzielni, stanowi bowiem efekt znacznego  wzrostu cen ciepła dostarczanego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku. 17 lipca b.r. Spółdzielnia otrzymała informację, iż od dnia 1 sierpnia 2023 roku wzrosną ceny dostawy ciepła dostarczanego dla m. Płocka.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.29.2023.554.XX.ARy
z dnia 17.07.2023r. ceny zakupu energii cieplnej będą kształtowały się w okresie od 1 sierpnia 2023 roku przez okres kolejnych 12 miesięcy w następujący sposób:

  • cena ciepła – wzrost z 29,44 zł/GJ + VAT na 36,80 zł/GJ + VAT (wzrost o 25% !!);
  • cena za nośnik ciepła – wzrost z 10,07 zł/ m3 + VAT na 12,34 zł/GJ + VAT (wzrost o 22,54% !!)
  • cena za zamówioną moc cieplną – wzrost z 4 785,95 zł/MW/m-c + VAT na
    5 982,12 zł/MW/m-c + VAT (wzrost o 24,99%!!).

Taryfa dla Ciepła w okresie od dnia 1 sierpnia 2023r. przez kolejne 12 m-cy będzie następująca:

  • cena ciepła – 36,80 zł/GJ + VAT -> wzrost o 25%
  • cena za nośnik ciepła – 12,34 zł/ m3 -> wzrost o 22,54%
  • cena za zamówioną moc cieplną – 5 982,12 zł/MW/m-c + VAT -> wzrost o 24,99%

Zaliczkowe stawki za dostawę ciepła dla poszczególnych budynków zostały ustalone na podstawie przewidywanego zużycia ciepła w poszczególnych budynkach w oparciu o zużycie ilości GJ (jednostek zużycia ciepła) w 2022 roku oraz cen ciepła wynikających z taryf PKN ORLEN S.A. i Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za korzystanie z lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku” opłaty za ciepło są opłatami zaliczkowymi i podlegają corocznie rozliczeniom indywidualnym w każdym budynku. Rozliczenie uwzględnia całość wpływów na centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody w danym budynku, a po stronie kosztów, koszty zakupu ciepła dla tego budynku.

Różnica między kosztami i przychodami podlega rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego dla c.o.

Z uwagi na konieczność dostosowania Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za korzystanie z lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku do zmienionych uwarunkowań prawnych wynikających m.in. z: ustawy z dnia 20 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 868); zmiany ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2022 poz. 1385 z późn. zm); Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach, informujemy, iż zmianie ulega okres rozliczeniowy i obejmować będzie okres od 01 stycznia do
31 grudnia roku kalendarzowego.

W roku 2023 – jednorazowo okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 lipca 2022r. do
31 grudnia 2023r. w związku z czym zawiadomienie o rozliczeniu sezonu grzewczego,
w zmienionej formule, otrzymacie Państwo w lutym 2024 roku.

Ponadto apelujemy do Państwa o racjonalne gospodarowanie ciepłem w swoim mieszkaniu oraz umiejętne regulowanie temperatury zaworami termostatycznymi.
Na zmniejszenie zużycia ciepła w budynku, a tym samym na mniejsze koszty i opłaty
za mieszkanie mają wpływ podejmowane przez Państwa czynności, a w szczególności:

  • umiejętne korzystanie z zaworów termostatycznych przy grzejnikach c.o.,
  • ustawianie na minimum termostatów podczas wietrzenia mieszkania w trakcie sezonu grzewczego.