Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku. Bezpośrednią podstawą prawną działania Walnego Zgromadzenia są zapisy § 53-62 Statutu SM „CENTRUM” w Płocku.

Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.  Na Walnym Zgromadzeniu każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Członek Spółdzielni ma prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby ubezwłasnowolnione i małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.

 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 3. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do związku rewizyjnego lub innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich, w tym także nabycie, zbycie akcji, udziałów tych organizacji.
 7. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni.
 9. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 10.  Uchwalanie zmian statutu.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie modernizacji obiektów Spółdzielni.
 13. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz innych regulaminów, których uchwalanie jest zastrzeżone w statucie do właściwości Walnego Zgromadzenia.
 14. Podejmowanie uchwały w sprawie uczestniczenia członków w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.