Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Rada Nadzorcza

Stosownie do § 65 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku, Rada Nadzorcza sprawuje funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni. Swoje zadania i obowiązki Rada Nadzorcza odnosi głównie do działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”, zachowując statutowy podział kompetencji pomiędzy organami samorządowymi Spółdzielni.

Rada Nadzorcza w swojej pracy kieruje się zawsze dobrem wspólnym jakim jest wspólna własność mienia spółdzielczego, jak również dobrem poszczególnych członków Spółdzielni dbając o powierzone do nadzorowania mienie. Stosownie do postanowień Statutu Spółdzielni pracami Rady Nadzorczej kieruje Prezydium Rady Nadzorczej.

Bezpośrednią podstawą prawną działania Rady Nadzorczej są zapisy „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku”.

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.

Rada Nadzorcza od dnia 06 czerwca 2018 do dnia 17 września 2018 roku funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

 1. CZARNOMSKA MARIA – Przewodnicząca RN
 2. LELEŃ ZBIGNIEW – Z-ca Przewodniczącego RN
 3. TEREBUS ALINA – Sekretarz RN
 4. CZOWGAN EWA – Członek RN
 5. KOLAS MARIAN – Członek RN
 6. ŻÓŁTOWSKI WOJCIECH – Członek RN
 7. DOROBEK ANNA – Członek RN

 

Rada Nadzorcza od dnia 17 września 2018 funkcjonuje w następującym składzie osobowym:

 1. DOROBEK ANNA – Przewodnicząca RN
 2. LELEŃ ZBIGNIEW – Z-ca Przewodniczącego RN
 3. TEREBUS ALINA – Sekretarz RN
 4. CZARNOMSKA MARIA – Członek RN
 5. CZOWGAN EWA – Członek RN
 6. KOLAS MARIAN – Członek RN
 7. ŻÓŁTOWSKI WOJCIECH – Członek RN

 

 Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

a/ Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej;

b/ Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

- badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych;

- dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków;

- przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków;

- nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia;

- kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć rachunkowych i stanu majątkowego Spółdzielni;

c/ Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych;

d/ Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wynik kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;

e/ Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

f/ Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;

g/ Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;

h/ Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych;

i/ Uchwalanie zasad rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz nieruchomości wspólnych, nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, a także związanych z innymi zobowiązaniami Spółdzielni i zasad ustalania opłat przypadających na lokale z tego tytułu;

j/ Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni, w tym wybór podmiotu przeprowadzającego lustrację, oraz nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych;

k/ Uchwalanie regulaminów:

- Zarządu;

- używania lokali w zasobach budynkowych Spółdzielni oraz porządku domowego i zasad współżycia mieszkańców;

- określającego szczegółowy podział obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw i wymian wewnątrz lokali;

- określającego zasady tworzenia, wydatkowania i rozliczania funduszu remontowego w Spółdzielni;

- innych regulaminów określonych w Statucie.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z działalności w roku 2013

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z działalności w roku 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z działalności w roku 2015

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z działalności w roku 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z działalności w roku 2017

Regulamin Rady Nadzorczej - przyjęty Uchwałą WZ nr 11/2018 z dnia 23 maja 2018 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z działalności w roku 2018