Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Zarząd

Stosownie do zapisów § 69-74  Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku, Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje decyzje nie zastrzeżone w ustawie lub statucie dla innych organów Spółdzielni. W ramach działalności Zarządu prowadzone są czynności związane z zarządzaniem, eksploatacją zasobów mieszkaniowych, obsługą członków Spółdzielni w sprawach członkowsko-mieszkaniowych, obsługą merytoryczną i logistyczną organów Spółdzielni (Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie) i tworzeniem podstaw uregulowań wewnątrzspółdzielczych poprzez przygotowanie zgodnych z prawem projektów ujednoliconych zasad dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Działalność Zarządu obejmuje także zadania w zakresie organizacji pracy, obsługi prawnej i kadrowej Spółdzielni, prowadzenia rachunkowości, sporządzania planów i analiz ekonomicznych.

Bezpośrednią podstawą prawną działania Zarządu są zapisy „Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku”.

Zarząd Spółdzielni od dnia 10 maja 2016r. funkcjonuje w następującym składzie:

  1. KAROLINA CHOJNACKA – Prezes Zarządu
  2. STANISŁAW STEFAŃSKI – Zastępca Prezesa Zarządu

Udzielone Głównej Księgowej Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z siedzibą w Płocku – Agnieszce Essa pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni odwołano z dniem 24-05-2019 r.

 

Działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczy głównie wykonywania obowiązków statutowych, realizowania uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz realizacji zadań określonych w rocznych planach zatwierdzonych przez organy Spółdzielni.

Sprawozdanie Zarządu SM CENTRUM z działalności w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu SM CENTRUM z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu SM CENTRUM z działalności w 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu SM CENTRUM z działalności w 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu SM CENTRUM z działalności w 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu SM CENTRUM z działalności w 2018 roku

KIERUNKI PRACY dla SM CENTRUM w 2014 roku

KIERUNKI PRACY dla SM CENTRUM w 2015 roku

KIERUNKI PRACY dla SM CENTRUM w 2016 roku

KIERUNKI PRACY dla SM CENTRUM w 2017 roku

KIERUNKI PRACY dla SM CENTRUM w 2018 roku

KIERUNKI PRACY dla SM CENTRUM w 2019 roku