Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku

 z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. /24/ 264-39-22 lub 23 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

Wymianę nawierzchni chodników na kostkę brukową wraz z wymianą obrzeży, krawężników drogowych oraz remontem schodów i murków oporowych z klinkieru przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na parterze
w Płocku przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 15

z terminem realizacji prac do dnia 30 września 2020r.

(roboty będą prowadzone etapowo).

Oferty należy składać wyłącznie na wykonanie robót w całym ww. zakresie.

Dane do przygotowania oferty będą wynikać ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, tel. /24/ 264-39-22 lub 23 (materiały bezpłatne w formie płyty CD).

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 08 maja 2019r. do godz. 14.00, przy czym decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2019r. o godz. 16.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

 

 

———————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku

 z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. /24/ 264-39-22 lub 23 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

Docieplenie stropu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z usługami na parterze w Płocku przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 15
wraz z robotami towarzyszącymi

 z terminem realizacji prac do dnia 31 października 2018 r.

 Oferty należy składać wyłącznie na wykonanie robót w całym ww. zakresie.

Dane do przygotowania oferty będą wynikać ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, tel. /24/ 264-39-22 lub 23 (materiały bezpłatne w formie płyty CD).

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia  28 lutego 2018r. do godz. 14.00, przy czym decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2018r. o godz. 16.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

SIWZ 2018 remont G15

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ (G15)

Wzór umowy do SIWZ- remont G15

opis techniczny do projektu docieplenia

Termomodernizacja Gradowskiego 15_przedmiar

———————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku

 z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. /24/ 264-39-22 lub 23 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 9 wraz z robotami towarzyszącymi

 z terminem realizacji prac do dnia 31 lipca 2017r.

 Oferty należy składać wyłącznie na wykonanie robót w całym ww. zakresie.

Dane do przygotowania oferty będą wynikać ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, tel. /24/ 264-39-22 lub 23 (materiały bezpłatne w formie płyty CD).

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 31 marca 2017r. do godz. 14.00, przy czym decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2017r. o godz. 16.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

SIWZ 2017 remont G9

kosztorys nakładczy

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ (G9)

Wzór umowy do SIWZ- remont G9

———————————————————————————————————————–

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku

 z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. /24/ 264-39-22 lub 23

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 Docieplenie ścian zewnętrznych (od strony południowej i wschodniej) budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 9b wraz
z robotami towarzyszącymi

 z terminem realizacji prac do dnia 31 lipca 2017r.

Oferty należy składać wyłącznie na wykonanie robót w całym ww. zakresie.

Dane do przygotowania oferty będą wynikać ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, tel. /24/ 264-39-22 lub 23 (materiały bezpłatne w formie płyty CD).

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 22 marca 2017r. do godz. 14.00, przy czym decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2017r. o godz. 16.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

SIWZ 2017 remont G9b

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ (G9b)

Termorenowacja Gradowskiego 9b z balkonami.przedmiar

Wzór umowy do SIWZ- remont G9b

———————————————————————————————————————–

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku

z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. /24/ 264-39-22 lub 23 

działając na podstawie art. 3, art. 83 ust.9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
§ 86 pkt 5) Statutu Spółdzielni oraz „Regulaminu zasad i trybu zbywania nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku” ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na nabycie prawa własności do nieruchomości gruntowych położonych  w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego, obręb Śródmieście oznaczonych jako:

1/ działka gruntu o nr ew. 8-629/23 (niezabudowana, z posadowioną altaną śmietnikową)       o pow. 101,00 m2, której wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 25.700,00 zł                        i stanowi cenę wywoławczą;

 2/ działka gruntu o nr ew. 8-629/24 (zabudowana budynkiem garażowym) o pow.
92,00 m2, której wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 39.000,00 zł i stanowi cenę wywoławczą;

W celu zapoznania się z obowiązującym „Regulaminem zasad i trybu zbywania nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku” oraz w celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy zgłosić się do siedziby Spółdzielni przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 1000 do 1400.

Ponadto informuje, jak niżej:

  1. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% oszacowanej wartości rynkowej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu o nr ew. 8-629/23 położonej w przy ul. Harc. A. Gradowskiego w Płocku tj. kwoty 2.570,00 zł lub dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% oszacowanej wartości rynkowej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu o nr ew. 8-629/24 położonej w przy ul. Harc. A. Gradowskiego w Płocku tj. kwoty 3.900,00 zł, na rachunek bankowy Spółdzielni 70 1020 3974 0000 5002 0002 1642 w terminie nie późniejszym niż termin składania pisemnych ofert. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać, której nieruchomości wpłata dotyczy.
  2. Spółdzielnia zastrzega, iż w stosunku do działki gruntu o nr ew. 8-629/23 o pow. 92,00 m2, warunkiem zbycia jest pozostawienie na tej działce istniejącej altany śmietnikowej i zapewnienie do niej stałego dostępu mieszkańcom osiedla.
  3. Wpłata wadium za jedną nieruchomość uprawnia do złożenia oferty na nabycie własności tej nieruchomości. Dopuszczalne jest dokonanie wpłaty wadium na obie nieruchomości wskazane powyżej, co uprawnia do złożenia oferty na nabycie własności obu w/w działek gruntu, tj. o nr ew. 8-629/23 i o nr ew. 8-629/24.
  4. Pisemne oferty nabycia własności ww. nieruchomości należy składać w terminie do dnia 05.04.2017r. godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a. Oferty przetargowe muszą zawierać w szczególności:

– dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL) –  w przypadku osób fizycznych, albo odpis  z  właściwego   rejestru sądowego – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

– wysokość zaoferowanej ceny nabycia,

– dowód wpłaty wadium,

– oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej oraz wskazanym powyżej „Regulaminem…”,

  1. Otwarcie ofert i ich odczytanie jest jawne dla osób uczestniczących w przetargu i nastąpi w dniu 05.04.2017r. o godz. 1630 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia ich otwarcia. O wyniku rozstrzygnięcia przetargu, w tym o zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, oraz o terminie na zawarcie umowy przeniesienia własności w/w nieruchomości, Spółdzielnia zawiadomi pisemnie osoby uczestniczące w przetargu.
  2. Przeniesienia własności każdej/obu nieruchomości nastąpi na rzecz osoby, która zaoferuje najwyższą kwotę za daną nieruchomość. Po dokonaniu wyboru najwyższej oferty, Spółdzielnia zwróci pozostałym zainteresowanym wpłacone przez nich kwoty wadium na wskazane przez nich rachunki bankowe.
  3. Warunkiem nabycia własności w/w nieruchomości jest wpłata całości zaoferowanej kwoty tytułem wartości rynkowej konkretnej nieruchomości, w terminie wskazanym przez Spółdzielnię. Wpłacone uprzednio wadium zalicza się na poczet wartości rynkowej tej nieruchomości. Wszystkie koszty zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca.
  4. Zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 8-629/23 i 8-629/24 przy ulicy Harc. A. Gradowskiego  powinno nastąpić nie później niż w terminie wskazanym przez Spółdzielnię zgodnie z punktem 4. powyżej. W przypadku nie zawarcia umowy we wskazanym terminie z przyczyn leżących po stronie osoby wygrywającej przetarg (uchylającej się od zawarcia umowy) wpłacone wadium przepada.
  5. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

———————————————————————————————————————–

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku

 z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. /24/ 264-39-22 lub 23 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 9 wraz z robotami towarzyszącymi

 z terminem realizacji prac do dnia 31 lipca 2017r.

 Oferty należy składać wyłącznie na wykonanie robót w całym ww. zakresie.

Dane do przygotowania oferty będą wynikać ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, tel. /24/ 264-39-22 lub 23 (materiały bezpłatne w formie płyty CD).

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 08 marca 2017r. do godz. 14.00, przy czym decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 marca 2017r. o godz. 16.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

SIWZ 2017 remont G9

———————————————————————————————————————–

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku

 z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. /24/ 264-39-22 lub 23

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 Docieplenie ścian zewnętrznych (północnej, zachodniej i południowo-zachodniej) budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 9c

z terminem realizacji prac do dnia 31 lipca 2016r.

Oferty należy składać wyłącznie na wykonanie robót w całym ww. zakresie.

Dane do przygotowania oferty będą wynikać ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a,                    tel. /24/ 264-39-22 lub 23 (materiały bezpłatne w formie płyty CD).

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 23 marca 2016r. do godz. 14.00, przy czym decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2016r. o godz. 16.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

SIWZ 2016 remont G9c

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ (G9c)

Docieplenie G9c – kosztorys nakładczy uproszczony z przedmiarem

———————————————————————————————————————–

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku

 z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. 264-39-22 lub 23

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

POLEGAJĄCE NA REMONCIE PŁYT I BALUSTRAD 44 LOGGII
ORAZ OCIEPLENIU ŚCIAN WNĘK, PŁYT I WSPORNIKÓW LOGGII
WRAZ Z REMONTEM PRZEKRYĆ 11 SEGMENTÓW WYKUSZY

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku

przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 9a

 

z terminem realizacji prac do dnia 31 lipca 2015r.

Oferty należy składać wyłącznie na wykonanie robót w całym ww. zakresie.

Dane do przygotowania oferty będą wynikać ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, tel. 024 264-39-22 lub 23 (materiały bezpłatne).

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 18 marca 2015r. do godz. 14.00, przy czym decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2015r. o godz. 16.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie Oferentowi.

Loggie i przekrycia wykusz G9a – kosztorys nakładczy
SIWZ remont loggii i wykuszy G9a
Formularz oferty – do SIWZ

 ———————————————————————————————————————–

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku

 z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. 264-39-22 lub 23

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

POLEGAJĄCE NA REMONCIE PRZEKRYĆ NA 10 SEGMENTACH 

WYKUSZY I NADBUDÓWCE

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku

przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 9a

 

 z terminem realizacji prac do dnia 15 października 2014r.

 Oferty należy składać wyłącznie na wykonanie robót w całym ww. zakresie.

Dane do przygotowania oferty będą wynikać ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, tel. 024 264-39-22 lub 23 (materiały bezpłatne).

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 25 czerwca 2014r. do godz. 14.00, przy czym decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2014r. o godz. 16.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie Oferentowi.

SIWZ – remont przekryć wykuszy G9a

 ———————————————————————————————————————–

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku

 z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. 264-39-22 lub 23

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

POLEGAJĄCE NA REMONCIE PŁYT I BALUSTRAD 36 LOGGII

 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym

w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9

 z terminem realizacji prac do dnia 31 lipca 2014r.

Oferty należy składać wyłącznie na wykonanie robót w całym ww. zakresie.

Dane do przygotowania oferty będą wynikać ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy

ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, tel. 24 264-39-22 lub 23 (materiały bezpłatne).

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 11 kwietnia 2014r. do godz. 14.00, przy czym decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2014r. o godz. 16.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie Oferentowi.